Bandenbaas is gestopt

Bandenbaas is vanaf heden helaas gestopt. Mocht u interesse hebben in het domein van Bandenbaas of wellicht andere onderdelen van Bandenbaas, dan kunt u contact opnemen via info@bandenbaas.nl of 06 45 93 37 80


Quadbanden specialist

Stel uw vraag:


  • Facebook:

  • Bandenbaas facebook

  •  

  • E-mail:

  • info@BandenBaas.nl

  •  

  • WhatsApp:

  • 06 45933780

Algemene Voorwaarden

Definities
1.1. Webshop houder: het bedrijf  gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het KvKnummer: 56055757 Hierna te noemen: quadbanden.eu

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Webshophouder een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Webshophouder een offerte daartoe heeft uitgebracht. Hierna te noemen: Afnemer.
1.3. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door quadbanden.eu, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is. Een akkoord op het betalingsbedrag via IDeal betalingen zien wij als rechtsgeldige overeenkomst.

1a. Bij het geven van een akkoord op een offerte of overeenkomst geeft u tevens aan dat u in kennis bent gesteld van de Algemene Voorwaarden van quadbanden.eu en ook hier akkoord op geeft.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door quadbanden.eu uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. quadbanden.eu is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. Ook is quadbanden.eu op geen enkele manier aansprakelijk voor gezondheidsklachten als gevolg van consumptie van één van onze artikelen en /of producten.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door quadbanden.eu zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2  Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

algemene voorwaarden quadbanden.euDe prijs inclusief belastingen;
algemene voorwaarden quadbanden.euDe eventuele kosten van aflevering;
algemene voorwaarden quadbanden.euDe wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
algemene voorwaarden quadbanden.euHet al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
algemene voorwaarden quadbanden.euDe wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
algemene voorwaarden quadbanden.euDe termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
algemene voorwaarden quadbanden.euDe hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek
algemene voorwaarden quadbanden.euvoor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
algemene voorwaarden quadbanden.euIndien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
algemene voorwaarden quadbanden.euDe wijze waarop de Afnemer voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
algemene voorwaarden quadbanden.euDe eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

algemene voorwaarden quadbanden.eu

De gedragscodes waaraan quadbanden.eu zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

algemene voorwaarden quadbanden.euDe minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
  

Artikel 3. Offertes

1. quadbanden.eu is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 4. Overeenkomst
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

2. quadbanden.eu behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft quadbanden.eu het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.  

Artikel 5. Betaling
1.Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen via vooruitbetaling. Indien partijen zijn overeengekomen dat de levering niet via vooruitbetaling zal geschieden, dient betaling door de afnemer op de door quadbanden.eu aangegeven wijze te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij partijen een andere betalingstermijn zijn overeengekomen. Betaling dient in alle gevallen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Indien opgenomen dienen de goederen te worden voldaan bij aflevering.

2. Door de afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats steeds tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats tot afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3. In geval van wanbetaling van de Afnemer heeft quadbanden.eu behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen
4. De afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een vergoeding wegens renteverlies verschuldigd van 1% per maand, of indien de wettelijke rente hoger mocht zijn, de wettelijke rente. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover rente wordt berekend, verhoogd met de over dat jaar verschuldigde rente.
5. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. In ieder geval is de afnemer het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten verschuldigd met een minimum van € 85,00
6. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 6. Levertijd
1. Alle door quadbanden.eu genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan quadbanden.eu bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzien baarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient quadbanden.eu schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

2. Overschrijding van de door quadbanden.eu opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval quadbanden.eu de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van quadbanden.eu op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan info@quadbanden.eu te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
5. De afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip dan door quadbanden.eu is opgegeven te accepteren. quadbanden.eu kan verkochte zaken in gedeelten leveren en/of factureren.

Artikel 7. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. quadbanden.eu zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal quadbanden.eu de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal quadbanden.eu daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal quadbanden.eu geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan quadbanden.eu kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft quadbanden.eu naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.

2. De vorderingen van quadbanden.eu op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan quadbanden.eu ter kennis gekomen omstandigheden quadbanden.eu goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien quadbanden.eu de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is quadbanden.eu bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van quadbanden.eu schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven..

Artikel 10. Retouneren
Wanneer u niet tevreden bent met uw bestelling kunt u een e-mail sturen naar info@quadbanden.eu Vermeld daarbij duidelijk uw klantnummer, ordernummer en welke artikelen u wilt retourneren. Wij zullen een ophaalopdracht voor u inplannen. Geeft u ook aan op welke dag/tijd het u schikt dat de transporteur het pakketje bij u op komt halen.


Artikel 11. Niet geleverde producten
Bij aankomst van de bestelling moet u de bestelling controleren op de juiste producten en op de juiste hoeveelheid. Bij niet geleverde producten moet u dit binnen 48uur na ontvangst melden. De ontvangstdatum dient u aan ons schriftelijk te kunnen aantonen.

Artikel 12. Overmacht
1. Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die de normale nakoming van een verbintenis verhinderd, en welke niet aan quadbanden.eu is toe te rekenen. Als dergelijke omstandigheden (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) gelden in ieder geval: stakingen, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet¬voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan quadbanden.eu afhankelijk is, maatregelen van overheidswege, algemene storingen in de energievoorziening, algemene vervoersproblemen etc.
2. quadbanden.eu kan zich ook op overmacht beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert intreedt nadat quadbanden.eu haar verbintenis had moeten naleven.
3. Gedurende de toestand van overmacht worden de levering-en andere verplichtingen van quadbanden.eu  zonder rechterlijke tussenkomst opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door quadbanden.eu niet mogelijk is, langer duurt dan 2 weken, kunnen beide partijen de overeenkomst, met inachtneming van artikel 4d, ontbinden waarbij in dat geval geen verplichting tot schadevergoeding bestaat.
5. Heeft quadbanden.eu bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan kan quadbanden.eu het al geleverde deel afzonderlijk factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren. Voorstaande is niet van toepassing als het al geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13.  Risico- en eigendomsovergang
1. De afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mochten ontstaan vanaf het moment van levering. Degene voor wiens rekening de organisatie van het transport komt draagt het onderhavige risico vanaf het moment waarop het transport aanvangt, daarbij is deze gehouden het bedoelde risico op voldoende wijze te verzekeren.
2. De afnemer is verplicht vanaf de levering tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken op zijn kosten tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een naar naam en faam bekende verzekeringsmaatschappij.
3. Iedere levering van zaken door quadbanden.eu aan de afnemer geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de afnemer al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van overeenkomst is gehouden met inbegrip van rente en kosten als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.

4. quadbanden.eu kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door de afnemer, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de koopovereenkomst ontbinden en de door hem geleverde zaken terug nemen zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, dan verleent de afnemer quadbanden.eu vrije toegang tot de geleverde zaken.
5. Zolang het eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde daarop enig ander recht verlenen, behoudens indien sprake is van de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer.
6. quadbanden.eu is niet verantwoordelijk voor het door de afnemer verkeerd bestelde aankoop. De afnemer dient het gekochte artikel af te nemen en te betalen. Mocht de afnemer hier niet aan voldoen worden er kosten berekend conform artikel 7f.

7. Aan de zoekresultaten/filterresultaten die quadbanden.eu vertoond kunnen geen rechten worden ontleend. Afnemer dient ten alle tijden zelf te controleren of de gekozen artikelen juist zijn.

Artikel 14. Reclame
1. De afnemer is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of quadbanden.eu de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De afnemer is gehouden quadbanden.eu terstond schriftelijk in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De afnemer dient dit onderzoek en de betreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 7 dagen na de levering.
2. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de afnemer in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in artikel 14.1 tijdig te doen.
3. quadbanden.eu staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken in relatie tot de hoogte van de prijs, als voor de kwaliteit van de dienstverlening, behoudens in geval van:

algemene voorwaarden quadbanden.eu

Niet inachtneming van door quadbanden.eu en/of producent of importeur gegeven aanwijzingen en/of voorschriften;

algemene voorwaarden quadbanden.euBij gebruik in competitieverband en/of gebruik buiten de openbare weg;
algemene voorwaarden quadbanden.euGebreken voortkomend uit normale slijtage;
algemene voorwaarden quadbanden.euMontage of reparatie door derden;
algemene voorwaarden quadbanden.euToepassing van enig overheidsvoorschrift betreffende de aard of kwaliteit van toegepaste materialen;
algemene voorwaarden quadbanden.euMaterialen of zaken die door de afnemer aan quadbanden.eu ter bewerking zijn verstrekt;
algemene voorwaarden quadbanden.euMaterialen, zaken en werkwijzen voor zover deze op uitdrukkelijke instructie van de afnemer zijn toegepast.


4. Indien quadbanden.eu op grond van artikel 14.3 zaken vervangt, worden de vervangen zaken zijn eigendom. Indien de afnemer de zaken al in gebruik heeft genomen, is quadbanden.eu gerechtigd de afnemer een gebruiksvergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding betreft de periode dat de zaak bij de afnemer of een derde in gebruik is geweest en staat in dezelfde verhouding tot de koopprijs als de gebruiksperiode tot de normale levensduur.
5.Mankementen en/of fabricagefouten, zoals hoogteslag dienen binnen 7 dagen na ontvangst of montage van de banden te worden gemeld bij quadbanden.eu. Dit dient per e-mail of brief te geschieden. Na deze periode worden mankementen die verwijtbaar kunnen zijn aan het gebruik niet gehonoreerd.
6. Bij (ver)koop op afstand is er geen fysiek contact tussen de koper en de verkoper en het product. Om u als consument extra bescherming te bieden, is er wettelijk bepaald dat u een bedenktijd (zichttermijn) heeft van zeven werkdagen op producten die u koopt via internet, e¬mail, postorderbedrijf, telefoon, bestelbonnen of fax. Die zeven dagen gaan in na ontvangst van het product. Voor banden geldt dit ook mits deze banden niet gemonteerd zijn geweest, of men deze heeft getracht te monteren. Banden dienen in nieuwstaat zoals geleverd te verkeren. Wilt u een product terugzenden, meld dit dan eerst (binnen de zeven werkdagen), dit kan telefonisch of per e-mail geschieden. U mag de banden niet zelf opsturen zonder onze toestemming. Voor retourname zal quadbanden.eu kosten in rekening brengen van maximaal 25 euro per band. Deze kosten worden berekend om de vervoers en administratiekosten te dekken, bij lagere kosten worden dan ook deze kosten maximaal doorberekend.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van quadbanden.eu is beperkt tot nakoming van de in artikel 14.3 omschreven verplichtingen.

2.Voor directe of indirecte schade aan personen, zaken of het bedrijf van de afnemer en/of derden als gevolg van gebreken in door quadbanden.eu geleverde zaken en/of diensten is quadbanden.eu niet aansprakelijk, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld. quadbanden.eu is niet aansprakelijk voor gebreken in door quadbanden.eu geleverde zaken en/of diensten welke het gevolg zijn van opzet of grove schuld van haar personeel of derden waarvan zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. quadbanden.eu heeft geen aansprakelijkheid voor verkeerde montage en/of beschadigingen van goederen die door montagepartners van quadbanden.eu geschieden.
3.De aansprakelijkheid van quadbanden.eu is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van quadbanden.eu beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaak en/of dienst.
4. quadbanden.eu is, binnen een redelijke termijn, verplicht om in geval van schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaak, voor zover hij deze zaak niet zelf heeft geproduceerd of in de EU heeft geïmporteerd, het adres van zijn leverancier, producent of importeur in de EU aan de afnemer bekend te maken.
5. Kan quadbanden.eu niet aan de verplichting van artikel 15.4 voldoen, of heeft quadbanden.eu de zaak zelf geproduceerd of in de EU geïmporteerd, dan is hij niet verder aansprakelijk dan waartoe hij op grond van de Wet (art. 6:185-193 BW) is gehouden.
6. quadbanden.eu is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt doordat het in voorraad hebben, verhandelen etc. van de geleverde zaak inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen quadbanden.eu en afnemer, in geval de Arrondissementsrechtbank bevoegd is, ter berechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank in wiens rechtsgebied de quadbanden.eu statutair gevestigd is.

Disclaimer
Geen enkele foto of delen van onze tekst of uitspraken op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming. Alle foto’s en teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wordt deze disclaimer overschreden dan bent u strafbaar en zullen wij ons beroepen op het auteursrecht.